BARNERETT

Barnerett viser til alle rettsregler som har betydning for barnets rettsstilling, men omhandler vanligvis vurderinger knyttet til foreldreansvar, omsorg og samvær.
En sakkyndig utredning skal gi en barnefaglig vurdering av hva som på kort og lang sikt vil gi barnet en forsvarlig omsorg og dekke barnets behov. Den sakkyndige skal gi oppdragsgiver og parter et faglig perspektiv og dermed bidra til at saken blir tilstrekkelig opplyst for de beslutninger som skal gjøres.

ERSTATNINGSRETT

Erstatningsrett omhandler vilkårene for å kreve økonomisk erstatning for påført tap eller skade. En psykologisk erklæring inneholder vanligvis en vurdering av årsaksforhold og funksjonsutfall i forbindelse en påklaget skade. I tillegg utføres ofte en vurdering av grad av medisinsk invaliditet i henhold til Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell.

SAKKYNDIGE ERKLÆRINGER

Spesialister i klinisk psykologi eller andre relevante spesialområder kan gi vurderinger av psykisk helsetilstand, funksjonsnedsettelse og/eller anbefalinger om behandling for en rekke formål. Det kan være til bruk i søknad om voldsoffererstatning, i saker med vedvarende mobbing i skole, ved trakassering på arbeidsplassen. En grundig kartlegging kan i prinsippet brukes i alle saker der man er i behov av viktige avklaringer om psykologiske forhold.

HAR DU SPØRSMÅL ELLER ØNSKER DU EN AVKLARING PÅ OM VI KAN BIDRA?

Ta kontakt eller be om å drøfte saken

SAMARBEID GIR LØSNINGER

Arkimedes leverer gode vurderinger som gjør det lettere å finne gode og rettferdige løsninger.